Zaddex Logo  Zaddex Worker History

4

Miners

6

Workers

2838  Shares

Current Round Shares

Last Block Found
Address Shares Efficiency % Work for round Hashrate
RRQXLfG8dtpgT3VGLyBNEHzNKzfdqoCNsX 1528 100% 53% 99.53 KSol/s
RQMdQ275WzFRV5zfWT6gZAyfALWSWPuKXU 790 100% 27% 42.81 KSol/s
RCMBABsYVRQe1S2Bg5v6wBp8nykpxyvSSx 369 95.33% 13% 28.76 KSol/s
RWamVgsioAxFAeBzScEZYALaikNhTJfZDx 151 100% 5% 15.47 KSol/s